Všeobecné smluvní podmínky k zájezdům pořádaných cestovní kanceláří DUHA TOUR s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cestovní kancelář DUHA TOUR s.r.o. (dále pouze cestovní kancelář) zabezpečuje zahraniční a tuzemské pobytové a poznávací zájezdy a zároveň působí jako autorizovaný prodejce zájezdů jiných cestovních kanceláří.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří vzniká na základě cestovní smlouvy (tj. závazné přihlášky k zájezdu) v okamžiku přijetí podepsané cestovní smlouvy a jejím potvrzením zákazníkovi pověřeným pracovníkem cestovní kanceláře. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané cestovní smlouvy s podmínkami cestovní kanceláře zákazník prohlašuje, že s nimi souhlasí a uznává je. Katalogy zájezdů jsou vydávány v časovém předstihu a proto si cestovní kancelář vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě, kdy se údaje na „Cestovní smlouvě“ a v katalogu liší, jsou závazné údaje uvedené na „Cestovní smlouvě“.
Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na cestovní smlouvě ručí zákazník, který cestovní smlouvu podepisuje, jako za své vlastní. Zákazník také ručí za úplnost a správnost údajů uvedených v cestovní smlouvě. U nezletilých osob je nutný souhlas jejich zákonného zástupce, potvrzený podpisem Cestovní smlouvy.

III. CENY ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA

Ceny zájezdu jsou cenami smluvními v Kč, sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Závazná cena je uvedena v cestovní smlouvě na zájezd. Při sepsání závazné cestovní smlouvy zaplatí zákazník zálohu ve výši 50 % z ceny zájezdu (pokud není sjednáno jinak), nejpozději však 60 dnů před zahájením zájezdu. Zbývající část ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dní před započetím zájezdu. Neuhradí-li zákazník doplatek v této lhůtě (s výjimkou zájezdů rezervovaných v době kratší), nemůže se zájezdu účastnit. Zaplacená záloha propadá ve prospěch cestovní kanceláře jako paušální náhrada nákladů vynaložených na realizaci zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před započetím zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu.Cestovní kancelář má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v těchto případech:
a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu dopravcem v důsledku zvýšení cen pohonných hmot
b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) dojde-li ke změně směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Ceny zájezdu byly stanoveny k datu 30. 11. 2015. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle cestovní kancelář zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li cestovní kancelář nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Náklady cestovní kanceláře na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické, faxové vyžádání služeb v zahraničí, zajištění rezervace či elektronické dotazy do zahraničí, o které zákazník požádá, hradí zákazník a budou účtovány odděleně
od sjednané ceny zájezdu. Případné slevy, vyhlášené cestovní kanceláří po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
d) dojde-li ke zvýšení cen za ubytovací kapacity
e) při platbě poukázkami je možné uhradit cenu zájezdu do výše 12 tis.Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu, a to pouze u základní ceny zájezdu. Při platbě poukázkami lze tyto použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků), jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo:
– být dostatečně, řádně a úplně informován o pobytu a službách zástupcem cestovní kanceláře
– vyžadovat poskytnutí všech zaplacených služeb uvedených v cestovní smlouvě
– reklamovat ihned u zástupce cestovní kanceláře případné nedostatky a požadovat sjednání nápravy, není-li možno nedostatky ihned odstranit, sepsat protokol s delegátem cestovní kanceláře s jeho vyjádřením. Reklamaci s potvrzeným protokolem musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
– být informován o případných změnách programu, termínu, rozsahu služeb a ceně zájezdu. Kdykoliv před započetím zájezdu má právo písemně odstoupit od smlouvy s cestovní kanceláří (formou doporučeného dopisu) za předpokladu dodržení stanovených storno podmínek dle bodu VIII.
– na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, bez jakýchkoliv storno poplatků, při zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je tento stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

Zákazník je povinen:
– uhradit sjednanou cenu zájezdu dle platebních podmínek v bodě III.
– vyřídit si platný cestovní doklad, popř. vízové a jiné formality, které nejsou součástí sjednaných služeb
– dodržovat pasové, celní, devizové a právní předpisy země, do které cestuje, veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese zákazník
– řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny průvodce nebo delegáta cestovní kanceláře
– dodržovat „domácí řád“ ubytovacího zařízení, zejména sjednané počty ubytovaných osob dle cestovní smlouvy
– uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu konání zájezdu
– účastník, který bez zavinění cestovní kanceláře nevyčerpá všechny služby nebo se včas nedostaví k předem stanovenému odjezdu na zájezd nebo jej zmešká, nemá právo na jejich náhradu
– dodržovat váhu zavazadel (1 zavazadlo 20 kg na osobu + 1 příruční zavazadlo max. 6kg), v případě vyšší váhy zavazadel zaplatit poplatek 300,- Kč za zavazadlo.

V. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Cestovní kancelář má právo:
– z objektivních důvodů, které nemůže ovlivnit (politická situace, stávka, extrémní přírodní a klimatické jevy, závažné změny u dodavatelů služeb atd.) zájezd zrušit, změnit program, termín konání, cenu zájezdu, dopravu.
– zrušit zájezd, nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků (tj. 30 platících osob u autokarových zájezdů) minimálně 21 dní před zahájením zájezdu
– v případě porušení předpisů a zákonů ČR nebo navštíveného státu nebo při závažném narušování programu nebo průběhu zájezdu je cestovní kancelář oprávněna vyloučit prostřednictvím svého zástupce účastníka zájezdu, který narušování způsobil bez nároku na náhradu zaplacených služeb.
Cestovní kancelář si v případě válečného konfliktu vyhrazuje právo omezení výše náhrady škody vzniklé z porušení závazků z cestovní smlouvy v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázaná
– cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení z vážných organizačních důvodů, nebo je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a cestovní kancelář nemohla tuto změnu odvrátit. V takovém případě cestovní kancelář garantuje ubytování, popř. stravování (dle sjednaných služeb) v jiném ubytovacím zařízení minimálně stejné kvality.
– cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu typu autobusové přepravy, a to v případě naplnění vlastní smluvní autobusové kapacity (např. doprava klientů při koupi zájezdů Last minute).

Cestovní kancelář má povinnost:
– zabezpečit zákazníkovi řádný rozsah a kvalitu sjednaných služeb
– předat zákazníkovi informaci a doklady o zájezdu, a to nejpozději do 7 dní před započetím zájezdu
– neprodleně informovat zákazníka o změnách z výše uvedených objektivních důvodů
– uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu, zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před termínem jeho zahájení. Cestovní kanceláři zaniká tato povinnost, prokáželi, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodů:
a) nedosažení minimálního počtu účastníků
b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat

VI. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY

Ze strany zákazníka
Změnu cestovní smlouvy provede pracovník cestovní kanceláře, pokud je to možné, na základě písemného požadavku zákazníka, přičemž zákazník je povinen za toto překnihování zaplatit:
100,- Kč za každou překnihovanou změnu v období 30 a více dní před zahájením zájezdu
300,- Kč za každou uskutečněnou změnu v období 29 a méně dní před zahájením zájezdu
Za změnu se především považuje: změna termínu zájezdu, změna místa nebo typu ubytování.
Při změně jména zákazníka (musí být rovněž oznámena písemně) je nutné písemné prohlášení, že nový zákazník souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů cestovní kanceláře, spojených s provedením změny.

Ze strany cestovní kanceláře
Je-li cestovní kancelář nucena z výše uvedených objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy s návrhem nové ceny, případně jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě. Pokud zákazník do 5 dní od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

VII. DOPRAVA

Účastníkům autokarové přepravy jsou z důvodu možného přetížení povoleny zavazadla o hmotnosti max. 20 kg/osoba (v případě hmotnosti nad 20 kg bude účastník povinen zaplatit příplatek za nedodrženou hmotnost). Každé další zavazadlo navíc bude zpoplatněno částkou 300,- Kč. Při zjištění vyšší hmotnosti zavazadel účastníka bude tato skutečnost posuzována jako nedodržení smluvních podmínek. Cestovní kancelář nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů a příslušné zápisy pak zákazník zasílá sám na pojišťovnu. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně, dopravci nebo ubytovacímu zařízení. Přeprava zvířat není povolena (pokud není domluvena jinak). Pokud CK udělí vyjímku na přepravu zvířat (psy, kočky apod.), je klient povinnen zaplatit jedno sedadlo v autobuse navíc, tzn. 2 500,- Kč obousměrná doprava, 1 500,- Kč jednosměrná přeprava.

VIII. STORNOVACÍ POPLATKY

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno cestovní kanceláři. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno cestovní kanceláři. V tomto případě má zákazník povinnost zaplatit storno poplatky cestovní kanceláři, jejichž výše závisí na době, kdy cestovní kancelář obdržela požadavek zákazníka na odstoupení od cestovní smlouvy. Storno poplatek je splatný ihned. Po odečtení storno poplatku z celkové částky zájezdu obdrží zákazník zbytek ze zaplacené částky.
Minimální výše jakéhokoliv storna zájezdu je 1 000,- Kč za osobu (u zájezdů, jejichž cena nepřesáhne 1 000 Kč se minimální výši storna rozumí cena zájezdu).
Zrušení zájezdu:
60 a více dnů před zahájením zájezdu 1 000,- Kč/osoba
59 až 30 dnů před zahájením zájezdu 30 % z ceny zájezdu
29 až 15 dnů před zahájením zájezdu 50 % z ceny zájezdu
14 až 8 dnů před zahájením zájezdu 80 % z ceny zájezdu
7 a méně dnů před zahájením zájezdu 100 % z ceny zájezdu
Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (den odjezdu či nástupu na zájezd). V případě storna zájezdu (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém ubytovacím zařízení, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkové ubytovací zařízení. V opačném případě tato osoba nesplňuje podmínky pro vystavení cestovního poukazu „voucheru“ a nemohou jí být poskytnuty služby.

IX. POJIŠTĚNÍ

Ceny zájezdu zahrnují povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře dle zákona č 159/1999 Sb. Z povinného smluvního pojištění cestovní kanceláře vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě, že cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků cestovní kanceláře jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události, který zákazníci obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu. V případě, že nebude zákazníkovi poskytnuta doprava z místa pobytu zpět do ČR, pokud je tato doprava v ceně zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečení dopravy z místa pobytu do ČR, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku nesplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění cestovní kanceláře na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Každý klient cestovní kanceláře je povinen uzavřít při zakoupení zahraničního zájezdu komplexní cestovní pojištění, které je nutným příplatkem k ceně zájezdu a obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí – pojištění léčení nemoci a úrazu za pobytu pojištěného v zahraničí, pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění pro případ úrazu za dobu nezbytného léčení, pojištění pro případ trvalého tělesného poškození na zdraví s následkem úrazu a pojištění pro případ smrti způsobené úrazem. Cestovní pojištění zákazníků cestovní kanceláře se vztahuje na všechny osoby, které mají trvalé bydliště v ČR. Výše pojistných plnění obdržíte na vyžádání v cestovní kanceláři. Cestovní pojištění se nevztahuje na ztrátu či odcizení financí klienta.

X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník podpisem smlouvy uděluje souhlas v souladu s § 2 a § 5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů cestovní kanceláři DUHA TOUR s.r.o. ke zpracování osobních údajů poskytovaných cestovní kanceláři jednak pro realizaci poskytovaných služeb (uzavření cestovní smlouvy), tak i k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Osobní údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o. a dále mohou být poskytnuty osobám, které služby cestovní kanceláři poskytují. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn udělit tímto souhlas, ve stejném rozsahu i jménem všech spolucestujících osob uvedených v cestovní smlouvě.

XI. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné a záruční podmínky pro účast na zájezdu platí pro všechny zájezdy organizované cestovní kanceláří DUHA TOUR s.r.o. a nabývají platnosti a účinnosti od 1. 12. 2015 a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Ceny zájezdů pro rok 2016 byly stanoveny ke dni 30. 11. 2015, kdy byly podklady pro tisk katalogu předány tiskárně k tisku. Jedná-li se o zájezd jiných cestovních kanceláří zprostředkovaných prostřednictvím cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o., platí všeobecné a záruční podmínky vydané cestovní kanceláří, která zájezd organizuje. Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazují cestovní kancelář více, než je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu.